Sunday, November 7

When you have a friend who can make you smile from across the world. You know you've got a good thing going. Thank you for listening and making me smile, Ian

"nalaman kong hindi final exam ang passing rate ng buhay. hindi ito
multiple choice, identification, true or false, enumeration or fill-in-the-
blanks na sinasagutan kundi essay na isinusulat araw-araw. Huhusgahan ito
hindi base sa kung tama o mali ang sagot, kundi base sa kung may kabuluhan
ang mga isinulat o wala. Allowed ang erasures." bob ong

No comments: